LoadMatch 插装阀
页面 1 of 1
显示方式:
简化符号 描述 型号 流量 插孔
 
负载匹配 平衡阀 负载匹配 平衡阀 MBDP 15 gpm60 L/min. T-11A
MBEP 30 gpm120 L/min. T-2A
 
大气参考, LoadMatch™ 平衡  阀 大气参考, LoadMatch™ 平衡 阀 MADP 15 gpm60 L/min. T-11A
MAEP 30 gpm120 L/min. T-2A
 
带外接口 负载匹配 平衡阀 带外接口 负载匹配 平衡阀 MWDP 15 gpm60 L/min. T-21A
MWEP 30 gpm120 L/min. T-22A
 
简化符号 描述 型号 流量 插孔
 
页面 1 of 1
显示方式:

QuickSelect™ LoadHolding Selector